Промени в Наредба No Н-18

Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции

Промени във връзка с реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД

Въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти и свързаността им с фискални устройства

Въвеждане на изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обект

Въвеждане на изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти

Въвеждане на изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Нови промени в Наредба H-18

Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции

Цел: Облекчаване на реда за извършване на сторно операции, след приключена сметка на клиент

Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.

При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.

Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието.

Промени във връзка с реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД

С промяна в чл. 118, ал. 5 от ЗДДС (обн., ДВ, бр. 97 от 2017 г.) от 1 януари 2018 г. е в сила изменение в регулаторния режим за сервизните фирми, който от регистрационен е променен в разрешителен.

С проекта се предлага въвеждане на задължителни изисквания към тази категория лица и към извършваната от тях дейност по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД (ремонт и профилактика).

Промяната в режима на започване на дейността на сервизните фирми има за цел чрез въвеждане на предварителен контрол от страна на административния орган за целите на получаване на разрешението, същото да бъде отнемано при неизпълнение на задълженията, произтичащи от осъществяваната сервизна дейност.

Наредбна Н-18

Други Промени

ЦЕЛ: намаляване на сивата икономика и на възможността на недобросъвестните задължени лица да не регистрират и да не отчитат в пълен размер приходите от търговска си дейност.

Въвежда се забрана за издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и за направени клиентски поръчки.

С цел яснота е регламентирано, че след въвеждане в експлоатация на ФУ/ИАСУТД могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове в изрично предвидени случаи – на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство.

Промяна, свързана с подаване на данни в НАП за всяка извършена в търговския обект продажба.

Предвижда се ФУ/ИАСУТД да предават данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ/ИАСУТД, от всички фискални/системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал.

Данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните/системните бонове.

Изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти

Задължителна свързаност с ФУ
Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба на конкретно работно място, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ.

Уникален номер на продажба (УНП)
При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира УНП, който се отпечатва на ФБ и се записва в БД

Корекции
Не се допускат корекции в данните на приключените продажби
Допустимите действия са: Анулиране – при промени в данните за продажба, която не е приключена
Сторниране – когато се налага корекция след приключване на продажба Съхранява се информацията за всички сторнирани и анулирани продажби.

Одиторски профил
За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“, по аналог с администраторския профил (с права само за четене), който да осигурява достъп до функционалността, конфигурационните параметри и справочната част на софтуера

Експорт на данни в структурира вид

Изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обект

Декларация за съответствие (ЗДДС, чл. 118 ал. 14)
Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в НАП: 1)наименование и версия на софтуера; 2) че софтуерът отговаря на изискванията в Наредба Н- 18; 3)че софтуерът не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в Наредба Н-18; 4) че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

Информация за софтуера
Заедно с декларацията производителите/разпространителите подават основна техническа информация за софтуера: Модули на софтуера и тяхната функционалност; Технологична и системна среда, в която софтуерът работи; Вид на БД; Начин на автентификация на потребителите.

Публичен електронен списък със софтуери
НАП поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.

Изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти

Могат да използват само софтуер от публичния електронен списък

Софтуерът управлява всички ФУ в търговския обект

При контролни действия

  • Задължение за предоставяне на достъп на ОП до всички устройства, с които софтуерът работи
  • Достъп до одиторския профил на софтуера
  • Достъп до БД с възможност за експорт

Подават информация в НАП относно:

  • Вида на използвания софтуер
  • Средата в която работа и свързаните към него фискални и нефискални печатащи устройства
  • Местонахождение на БД
  • Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins)

Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Подават в НАП следната информация:

Наименование на електронния магазин

Наименование на домейна на електронния магазин

Идентификационни данни за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин

Продажбите се извършват:

  • чрез ползване на онлайн-платформа или
  • чрез собствен/нает електронен магазин
  • Достъп до БД с възможност за експорт

Къде е хостван електронният магазин

Софтуер/и на електронния магазин – наименование и версия

Информация относно БД

Информация относно поддръжката на сайта на електронния магазин

Вид на продаваните стоки и/или услуги (по кратка номенклатура)