Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?

Въведените през  месец септември на 2017 г. и  през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

Необходимо ли е регистрираните по ЗДДС да сменят ФУ?

Да, всички търговци регистрирани по ЗДДС са длъжни да приведат фискалните си устройства съобразно изискванията на Наредба Н-18 до 31.03.2019 година.

Необходимо ли е всички ФУ да бъдат подменени или преработени?

Да, всички действащи фискални устройства следва да бъдат преработени или подменени, за да отговарят на всички изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите ( изм. ДВ бр.80- 28.09.2018г.).

Даден електронен магазин трябва ли да е свързан с касов апарат?

По смисъла на определението за търговски обект, съдържащо се в §1, т. 41 от  ДР на ЗДДС, електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, използва за дейността си софтуер за управление на продажбите и за извършваните продажби е налице задължение за издаване на ФБ съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г.,  софтуерът трябва да отговаря на изискванията на наредбата, респективно, той трябва да бъде свързан с ФУ.

Къде да се запозная с Наредба Н-18?

Пълното съдържание на Наредба Н-18 може да се изтегли от ТУК.

Какво ще стане, ако работя с ФУ, което не отговаря на новите изисквания?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.

Необходимо ли е НЕрегистрираните по ЗДДС да сменят ФУ?

Да, всички нерегистрирани търговци по ЗДДС са длъжни да приведат фискалните си устройства съобразно изискванията на Наредба Н-18 до 31.06.2019 година.

Как мога да проверя, дали моето фискално устройство подлежи на преработка?

Проверка на всички касови апарати и фискални принтери може да се направи ТУК.

Трябва ли ел. магазин да има специфичен експорт, който НАП да може да генерира при нужда?

Специфични изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се съдържат в Глава седма „г“ на Наредба Н-18/2006 г. Съгласно чл. 52н те „са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.“ Няма дефинирана конкретна структура, в която да се експортират данните от базата данни на електронния магазин.

По отношение на софтуера за управление на продажбите, когато такъв се използва от лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, са приложими всички изисквания, съдържащи се в Приложение №29 на Наредба Н-18/2006 г.

Къде да намеря промените в Наредба Н-18?

С цялата необходима информация и различни примери от практиката можете да намерите ТУК.